王力宏 Lee Hom 不要害怕 Bu Yao Hai Pa Lyrics

bu2 yao4 hai4 pa4 bu2 yao4 hai4 pa4 ai4 yi1 ge4 ren2 qi2 shi2 bing4 bu4
fu4 za2
bu2 yao4 hai4 pa4 bu2 yao4 hai4 pa4 guo4 qu4 de5 yan3 lei4 yong4 jin1
tian1 qu4 ca1
wu3 ye4 de5 liang3 dian3 ban4 wo3 zou3 bu4 jin4 meng4 xiang1
shi2 jian1 zai4 tao2 w___2 bei1 shang1 hai2 zai4 yuan2 di4 fang1
wo3 jiang1 yi1 chuang2 bei4 dan1 jiao3 cheng2 hun4 luan4 yi1 pian4
ai4 yi3 jing1 mie4 w___2 ran2 er2 si1 nian4 geng4 jian1 qiang2
bu2 yao4 hai4 pa4 bu2 yao4 hai4 pa4 ai4 yi1 ge4 ren2 qi2 shi2 bing4 bu4
fu4 za2
bu2 yao4 hai4 pa4 bu2 yao4 hai4 pa4 guo4 qu4 de5 yan3 lei4 yong4 jin1
tian1 qu4 ca1
wo3 da2 ying4 zi4 ji3 bu2 yao4 fang4 qi4 wo3 da2 ying4 zi4 ji3 bu2 yao4
w___4 ji4
bi4 shang4 yan3 jing1 yi1 bian4 ni3 zhuan3 shen1 de5 mo2 yang4
mei3 yi1 ge4 jiao3 du4 dou1 hao3 xiang4 yi1 zhong4 fei1 xiang2
wo3 yin1 wei2 kan4 zhe5 ni3 hui2 yi4 ni3 er2 shang1 bei1 shi4 ni3 zai4
xin1 li3 bu4 duan4 di4 xiang3

See also:

57
57.4
Was (not was) I feel better than James Brown Lyrics
Mr. Sancho Be Rollin Lyrics