SE7EN COME BACK(PART 2) Lyrics

uhm~ uhm~
oh yeah~ woo no~

กึ จอ นัน พยอน ฮัน มา อึม เอ
โย จึม นิ อัน บู รึล มู รอ ซอ
แฮง บค ฮัน จิ นู กุล มัน นา นึน จิ
เย จอน ชอ รอม นอน อา รึม ดา อุน จิ
กึ รอ เค จาล จิ แน กิล (จาล จิ แน กิล)
อา พึน อิล ดา ชิน ออบ กิล (ดา ชิน ออบ กิ รึล)
แซ โร อุน ซา รัง อิ ออ อุล ลิน ดา นึน กึ มาล
ดึท กิ มัน กิ ดา ริ มยอน ซอ

แฮง บค แฮ จวอ อิ เจน แฮง บค แฮ จวอ
แน กยอ เท ซอ โอ แร ฮิม ดึ รอท ตอน มัน คึม
ฮิม ดึ รอ โด นิ กา ฮิม ดึ รอ โด
อา มู อิล โด ฮาล ซู ออม นึน นา รึล วิ แฮ ซอ

นอล วิ ฮัน แน กิ โด กา (นาล วิ ฮัน กิ โด กา)
นอ เอ เกน มอ รอน นึน จิ (นา เอ เกน มอล กิ มัน ฮัน จิ)
อา มู แด ดับ ออม นึน นอ เอ อัน บู มัน อิ
นอ แร ซอ จิ วอ แนน แน มัม อึล ดา ชิ อา พึ เก มัน แฮ

กึ จอ แควน ชัน อึน ชอค ฮา โก
โจ กึม นัน อู ซอ มัน โบ ยอ ซอ
โม รึน ดา โก จิ นัน อิ ริ รา โก
อา นิ กึ นยัง ชัง นัน อิ ออท ตา โก
กึ รอ เค มิ ดอ จิ กิล ชา รา ริ อิ ชยอ จิ กิล
จัง นัน แฮ โบ รยอ โก อา มู มา รัน โค ซอ
โนล ลิ นึน กอ รา มิท โก ซอ

แฮง บค แฮ จวอ อิ เจน แฮง บค แฮ จวอ
แน กยอ เท ซอ โอ แร ฮิม ดึ รอท ตอน มัน คึม
ฮิม ดึ รอ โด นิ กา ฮิม ดึ รอ โด
อา มู อิล โด ฮาล ซู ออม นึน นา รึล วิ แฮ ซอ

นอล วิ ฮัน แน กิ โด กา (นาล วิ ฮัน กิ โด กา)
นอ เอ เกน มอ รอน นึน จิ (นา เอ เกน มอล กิ มัน ฮัน จิ)
อา มู แด ดับ ออม นึน นอ เอ อัน บู มัน อิ
นอ แร ซอ จิ วอ แนน แน มัม อึล ดา ชิ อา พึ เก มัน แฮ

ฮิม ดึล ดา มยอน โด รา วา โด ดแว
แน แซง กัง นัน ดา มยอน โด รา วา โด ดแว
ฮก ชิ นาล ตอ นา กัน มิ อัน ฮัน นิ มัม อิ นอล มัง นึน ดา มยอน
โอ จิง นาล วิ แฮ ซอ โด รา โอ มยอน ดแว
จัม ชิ นาล โบ มยอน ซอ อู ซอ จู มยอน ดแว
ฮก ชิ นา ริ จอท ตา มยอน
โอ นึน กิ ริ รอท ตา มยอน
แน กา นอล ชา จึล เก

โด รา วา จวอ อิ เจน โด รา วา จวอ
(แน เก) ดา ชิ ชอ อึม อิน กอท ชอ รอม
ฮิม ดึ รอ โด นอ มู ฮิม ดึ รอ โด
(นา เอ เก โร) นอ มัน โด รา โอ มยอน แกวน ชัน อา
นอล วอน ฮัน แน กิ โด กา (นาล วิ ฮัน กิ โด กา)
นอ เอ เก ดึล ลิน ดา มยอน (แน เก ดึล ลิล ซู อิท ตา มยอน)
ยอ จอน ฮิ แน กยอ เท นอล วิ ฮัน บิน จา ริ
อา มู โด โม รึ เก นา เอ เก อิ เจ โด รา โอ มยอน ดแว
อิ เจน no no yeah~ แน เก woo ha~ yeah~

See also:

62
62.59
Necromantia Circle of Burned Doves Lyrics
Velvet Underground Rock & Roll (full-length version) Lyrics