Arkangel Twenty one twenty three Lyrics

Wounds for wounds
Stripes for stripes
Burning for burning
Twenty one twenty three
Carved into the mind of the oppressed
Before the strom of revolution

Wounds for wounds
Stripes for stripes
Burning for burning
Twenty one twenty three

See also:

62
62.82
Dire Straits Backing Tracks Lyrics
Don Omar La noche está buena Lyrics