cocktail คิดถึงฉันหรือเปล่า Lyrics

คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา
เศร้าตรมในใจ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย ฉันแค่อยากจะรู้..
นึกถึงฉันหรือเปล่าเมื่อยามที่ดาวนะเต็มฟ้าไกล
ก็ไม่ได้ถามไปเพื่ออะไร ก็เพื่อว่าฉันแค่อยากจะรู้

* คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า
เผื่อว่าเธอจะลืมเอาฉันไปไว้ตรงไหน
กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
แม้ระยะทางนั้นคงแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม
ก็อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน

คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา เธอไม่มีใคร
เมื่อเธอไม่มีใครมาสนใจ เธอนะคิดถึงใคร
นึกถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามที่ฟ้าน่ะ มัวหมองไป
อะไรก็ดูจะไม่เป็นใจ ฉันแค่อยากจะรู้

ซ้ำ *

คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า
เผื่อว่าเธอจะลืมเอาฉันไปไว้ตรงไหน
กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
กับระยะทางแม้ยังแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม

กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
แม้ระยะทางนั้นคงแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม

อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน

See also:

70
70.120
01 We as Americans [-] Lyrics
Babasónicos Carismáticos Lyrics