Anita Lipnicka Nie wazne dzis co bedzie jutro Lyrics

Zaraz zrobiê b³¹d
i zrobiê to specjalnie
moja g³owa œpi i dobrze mi z tym

Znów zmarnujê czas
i choæ to tak banalne
skoczê prosto w ogieñ i spo³onê w nim

Doceniam ¿e
tak starasz siê
powstrzymaæ mnie
Dziêkujê Ci
¿e jesteœ obok

Problem w tym, ¿e ja
nie potrafiê staæ
gdy szaleñstwo tak s³odko mi w duszy gra!

Gdy ca³y œwiat
tañczy wokó³ mnie
chcê tañczyæ z nim
chcê bawiæ siê!
Nie wa¿ne dziœ
co bêdzie jutro

Tyle dobrych rad
s³yszê od przyjació³
wiele m¹drych ksi¹¿ek na pamiêæ znam

I co z tego ¿e
dobrze wiem jak zacz¹æ
gdy w po³owie drogi zmieniam swój plan

Choæ mówiê ¿e
postaram siê
poprawniej ¿yæ
tak trudno mi
dotrzymaæ s³owa

Dobrze wiesz, ¿e ja
nie potrafiê staæ
gdy szaleñstwo tak s³odko mi w duszy gra!

Gdy ca³y œwiat
tañczy wokó³ mnie
chcê tañczyæ z nim
chcê bawiæ siê!
Nie wa¿ne dziœ
co bêdzie jutro

See also:

72
72.59
Soggy Bottom Boys Feat. Dan Tyminski I Am a Man of Constant Sorrow (radio version) Lyrics
Joel Engle You Are My King (Amazing Love) Lyrics