Anita Lipnicka Cala prawda o mnie Lyrics

Nie jestem œwiêta, nie
potrafiê grzeszyæ
na pró¿no starasz siê
anio³a znaleŸæ we mnie

A to co o mnie wiesz
nic nie znaczy
bo jutro nawet ja
nie poznam sama siebie

Wiêc pomyœl, proszê
nim na dobre
do serca weŸmiesz mnie
bo ¿ycie ze mn¹
to randka w ciemno...
Nie jestem dobra, nie
choæ bywam mi³a
pamiêtam to co z³e
co piêkne - zapominam

Czasami lubiê byæ
ca³kiem sama
i bywa, ¿e ten stan
nie szybko mija

Wiêc pomyœl, proszê
nim na dobre
do serca weŸmiesz mnie
bo ¿ycie ze mn¹
to randka w ciemno...

Czy masz w sobie tyle si³
by moim mê¿czyzn¹ byæ?
Czy masz w sobie tak¹ moc
By chroniæ mnie przede mn¹?
Czy masz w sobie tyle si³
by moim mê¿czyzn¹ byæ?
Czy masz w sobie tak¹ moc
by wci¹¿ pod pr¹d w nieznane p³yn¹æ?

Tajemnic wiele mam
i kilka twarzy
na nerwach œwietnie gram
i k³amiê, gdy siê bojê

A kiedy kocham tak
jak teraz Ciebie
to prêdzej umrê ni¿
opowiem o tym Tobie

Wiêc pomyœl, proszê
nim na dobre
do serca weŸmiesz mnie
bo ¿ycie ze mn¹
to randka w ciemno...

Czy masz w sobie tyle si³
by moim mê¿czyzn¹ byæ?
Czy masz w sobie tak¹ moc
By chroniæ mnie przede mn¹?
Czy masz w sobie tyle si³
by moim mê¿czyzn¹ byæ?
Czy masz w sobie tak¹ moc
by wci¹¿ pod pr¹d w nieznane p³yn¹æ?

See also:

72
72.59
Guided By Voices Jellyfish Reflector Lyrics
Tribal King Parce Que Je T'Aime Lyrics