Janse Bagge bend Lola Lyrics

Ze zaot in de kroeg mit de mösj oppe krök
Ze kratzde zich, ze haw jeuk op de rök
Dao zaot Lola...lalalala lola...

Ich zaeg: "Höbste jeuk? Maog ich dich kratse?"
Op diene rök of tösje de batse?" Lola...
lalalala lola....lalalala lola
Ze zach: "Zeker jong, det höb ich heel gaer, mer kiek oet op miene rök dao zit eine zjwaer"

Ich kratzde mit mien naegel 't rööfke oape, door de etter waor ich bienao verzoape, Lola
Ich kratzde mer, ich sjoerde mer, ich dabde mer, of d'r gein enj aan koom
Ze keek mich aan, ze keek heel sjloom

Toen ich tjwae daag dao mit geloupe hauw, toen woorte de naegel, gael, greun, blauw van Lola
lalalala Lola!
Tjwae daag later zaot 't al op mien erm
De luuj zachte: "Och God, Och erm" baeje in Soda
werm water en Soda!
Doe mos baeje in Soda!
Mer al det baeje hollep geine kloot
Ich dach: "Ma jong doe geis nog dood, dankzij Lola"
Lalalala Lola!
Ich ging weer truuk nao "Ernest" zien tent
trof de ganse Janse Bagge Bend
In de Soda, tot aan de navel in de Soda
werm water en Soda
Dankzij Lola
Lalalala Lola,
Lalalala Lola,
Lola
Lalalala Lola
Lalalala Lola
Lola
Lalalala Lola
Lalalala Lola
...................
...................
Leef luuj,
harsjtikke bedank!
Tot ziens bie 't
kommend optraeje bie
Janse Bagge.
Good Thoes!
En zolt geer ze
sjtraks nog taege komme..
Den doot de groete...

de groete....

de groete....

aan Lola

lalalala Lola
lalalala Lola
Lola!

lalalala Lola
lalalala Lola
Lola

lalalala Lola
lalalala Lola

............

See also:

88
88.9
Olvidala Banda XXI Lyrics
[빅뱅]거짓말♡ Lyrics