T.Baysgalan busgui zaya Lyrics

Óóëçÿà ãýýä çîðèîí î÷èõîä ìèíü
Óëààã÷íû ãîë ÷èíü ¿åðòýé áàéëàà
Óÿõàí äóóòàé ÿòãàà áè ÷èíü
Óÿðóóëàí óÿðóóëàí áàéæ àðãàäëàà

Äàõèëò: Á¿ñã¿é çàÿà ìèíü á¿ðýãõýí áîëîâ÷
Á¿òýí õàéðàà ÷àìäàà çîðèóëÿà

Òýíãýðèéí õºëãýýð ä¿¿ëýí î÷èõîä ìèíü
Òýëìýí íóóð ÷èíü ìýëìýðñýýð óãòëàà
Åñºí õ¿ñýë ìèíü áèåëýõ íýý ãýòýë
Åðººëò ÷àìààñàà çºð÷èõ뺺

Äàõèëò: Á¿ñã¿é çàÿà ìèíü á¿ðýãõýí áîëîâ÷
Á¿òýí õàéðàà ÷àìäàà çîðèóëÿà

ͺºëºã íºìðèéã ÷èíü ¿ã¿éëýýä áóöëàà
ͺìðºãèéí óóëàíä ÷èíü ìºð㺺ä áóöëàà
Õàâðûí õóí øèã õî¸óëàà èæèëñýýä
Õàðçíû óñàíä ãóíãàíàí ºíæèõñººí

Äàõèëò: Á¿ñã¿é çàÿà ìèíü á¿ðýãõýí áîëîâ÷
Á¿òýí õàéðàà ÷àìäàà çîðèóëÿà

See also:

88
88.103
Pisna mi Lyrics
Ultima Thule Inimene pole kala Lyrics