Da Endorphine dai yin mai Lyrics

Chun roo tur raw chun
Raw fung k__ nun suk wun
Chun roo chun mun run
Deung dun mai yaum pood mah
Chun kae kid youn mai teung way lah

Chun roo wah wun nee
Mun glai pen sai gurn pai
Mae pood dung kae nai
Glai pen mai mee poo fung

Chun mai roo
Tur yoo nai tee san glai

Dai yin mai dai yin mai
Prot fung wah chun ruk tur
Tur ja yoo nai yoo soot far glai
Piang hai tur rub roo
Dai yin chun bauk tur mai
Wah kon kon nee ruk tur
Nee ngai k__ wah ruk
Tee tur raw fung dai yin mai

Purng roo nai taun nee
Way lah took wi nah tee
Roo seung nai taun nee
Bahng k__ tee san sum kun

Pood wun nee
Mur tur nun yoo san glai

Dai yin mai dai yin mai
Prot fung wah chun ruk tur
Tur ja yoo nai yoo soot far glai
Piang hai tur rub roo
Dai yin chun bauk tur mai
Wah kon kon nee ruk tur
Nee ngai k__ wah ruk
Tee tur raw fung dai yin mai

Pood wun nee
Mur tur nun yoo san glai

Dai yin mai dai yin mai
Prot fung wah chun ruk tur
Tur ja yoo nai yoo soot far glai
Piang hai tur rub roo
Dai yin chun bauk tur mai
Wah kon kon nee ruk tur
Nee ngai k__ wah ruk
Tee tur raw fung

Dai yin mai dai yin mai
Prot fung wah chun ruk tur
Nee ngai k__ wah ruk
Tee tur raw fund dai yin mai

See also:

90
90.18
Nek Alemeno Stavolta Lyrics
Ost.เมืองมายา คนเดินดิน-วิเชียร Lyrics