กระบี่เย้ยยุทธจักร Lyrics

女: 那用爭世上浮名 世事似水去無定
หญิง: นา หย่ง จั๊ง ไซ เซิง เฟา เม็ง ไซ สี่ ฉี โสยโฮย โหม่ว เต็ง
男: 要覓取世上深情 何懼奔波險徑
ชาย: ยิว เหม็ก โฉย ไซ เซิง ซัม เฉ่ง ห่อ โกย ปั๊น ป๊อ หยิน เก็ง
女: 也亦知劍是無情 會令此心再難靜
หญิง: ยา หยก จี๊ กิ๊น ซี โมว เช็ง วูย เหล่ง ฉี ซั่ม โจย หน่าน เจ็ง
男: 那恩怨未曾問
ชาย: หนา ยั้ม ยวิน เมย ฉั่ม มัน
女: 縱是相聚也 短暫
หญิง: จง สี่ เซิ้ง โจย หยา ตวิ๊น จั่น
男: 心中此際情
ชาย: ซัม จ๊ง ฉี ไจ เฉ่ง
合: 此際情也可永
พร้อม: ฉี ไจ เฉ่ง ยา หอ เหวง
* 合: 那懼千裡路遙遙 未曾怕風霜勁
* พร้อม: นา โก่ย ชี้น เหลย หลก อิ่ว อิว เมย ฉั่ม พ้า ฟ่ง เซิง เก็ง
女: 心中獨留
หญิง: ซั่ม จง ตก เหล่า
男: 此生還剩
ชาย: ฉี ซั่ม หว่าน เชง
女: 多少柔情
หญิง: ต๊อ สิว โหม่ว เช็ง
男: 悲歡往影
ชาย: เปย ฟูน หว่อง เหยง
女: 過去悲歡往日情景
หญิง: กวอ เฮย เปย ฟูน หวอง หยัด เฉ่ง เก๋ง
男: 此際情
ชาย: ฉี ไจ้ เช็ง
合: 笑傲天際踏前程 去歷幾多蒼桑
พร้อม: ซิว โหง่ว ที้น ไจ ตา ฉี่น เช็ง โฮย เหล็ก เก๋ย ต๊อ ช่ง ชอง
** 女: 歲月匆匆再不問
** หญิง: โซย หยวิด ช่ง ชง โจย ปั้ด หมั่น
男: 心中此際情
ชาย: ซัม จ๊ง ฉี ไจ เฉ่ง
合: 此際情也可永
พร้อม: ฉี ไจ เฉ่ง ยา หอ เหวง

See also:

91
91.24
น่านฟ้า กาฬสิน อ้อมกอดที่เธอเกลียด Lyrics
bassi maestro feat tormento ad occhi aperti Lyrics