Miss Kittin Batbox Lyrics

BATBOX

Oh oh oh, bat in a box
Oh oh oh, show me what you got
Oh oh oh, bat bat beatbox
Oh oh oh, is that all you got

Batbox
Is that all you got

See also:

100
100.14
13. Brillante sobre el mic Lyrics
Sagopa Kajmer Çocukmuyum Lyrics