Íèêîëèíà ×àêúðäúêîâà Ñâàòáà å Lyrics

Цела нощ, до зори
пушки, майко, пукат.
Пирина се разтресе,
сватбари се веселат. (х2)

Сватба е голема,
сватба е - балканска.
Яна е убава мома
я вземам яз.

Тъпан силно нека удри,
зурни нека вият.
Да отидем, мила майко,
сите да сe напият.

Тъпан силно нека удри,
зурни нека вият.
Да отидем, мила майко,
сите да сe напият.

Цела вечер, майко,
тъпани се слушат.
Яна мома оро води,
сватба й е днеска. (х2)

Сватба е голема,
сватба е балканска.
Яна е убава мома
я вземам яз.

Тъпан силно нека удри,
зурни нека вият.
Да отидем, мила майко,
сите да сe напият.

Тъпан силно нека удри,
зурни нека вият.
Да отидем, мила майко,
сите да сe напият.

Силно тъпан чука,
като гръмни удари,
колко Яна яз я любам,
знае цела Пирина. (х2)

Сватба е голема,
сватба е - балканска.
Яна е убава мома
я вземам яз.

Тъпан силно нека удри,
зурни нека вият.
Да отидем, мила майко,
сите да сe напият.

Тъпан силно нека удри,
зурни нека вият.
Да отидем, мила майко,
сите да сe напият.

See also:

101
101.7
Smashing Pumpking Tarantula Lyrics
Me First and the Gimmie Gimmies Blue Moon Lyrics