TaTa Young I'll be your first, Your last, Your everything Lyrics

Whenever baby baby baby baby เธอไม่ต้องรอ
เพียงคำเดียวเป็นพอ ฉันพร้อมทำให้ทุกอย่าง
Whatever baby baby baby baby เธอได้ทุกทาง
ในใจรอจะฟัง อะไรแค่เธอบอกมา

I'll be your moon, your mars, your guiding star เพียงเธอต้องการ
เป็นคืนและเป็นวัน ทุกชั่วโมงและ much more
I'll make you scream and you cry and make you crawl จนเธอร้องพอ
ทำไมยังรีรอ Come on Just make a wish

I'll be your first, your last, your everything
จะทำให้เป็นความจริง แค่เพียงบอกกันนะ
Gonna be your first, your last, your everything
I'll give you anything แค่เธอต้องการนะ
รู้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่าง

จะทำให้ฝันเธอจริงทุกสิ่ง จะเป็นเรื่องจริงตามปรารถนา
ไม่ว่าสิ่งไหนแค่บอกฉันมา จะได้สิ่งนั้น

I'll be your moon, your mars, your guiding star เพียงเธอต้องการ
เป็นคืนและเป็นวัน ทุกชั่วโมงและ much more
I'll make you scream and you cry and make you crawl จนเธอร้องพอ
ทำไมยังรีรอ Come on Just make a wish

I'll be your first, your last, your everything
จะทำให้เป็นความจริง แค่เพียงบอกกันนะ
Gonna be your first, your last, your everything
I'll give you anything แค่เธอต้องการนะ
รู้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่าง

จะทำให้ฝันเธอจริงทุกสิ่ง จะเป็นเรื่องจริงตามปรารถนา
ไม่ว่าสิ่งไหนแค่บอกฉันมา จะได้สิ่งนั้น

I'll be your first, your last, your everything
จะทำให้เป็นความจริง แค่เพียงบอกกันนะ
Gonna be your first, your last, your everything
I'll give you anything แค่เธอต้องการนะ
รู้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่าง

I'll be your first, your last, your everything
จะทำให้เป็นความจริง แค่เพียงบอกกันนะ
Gonna be your first, your last, your everything
I'll give you anything แค่เธอต้องการนะ
รู้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่าง

See also:

104
104.78
02 Lonely no more Lyrics
Angelenium derrière nous Lyrics