1371 Lyrics

มาตรา 1371: ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสอง คราว ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นได้ครอบครองติดต่อกันตลอดเวลา

See also:

104
104.115
ฉันทนา กิติยพันธุ์ & สุดา ชื่นบาน คนล่าฝัน Lyrics
1373 Lyrics