Strawelte Grins Lyrics

k rûn er es troch Grins
It wie der stil der wie gjin mins
Mar op iens wiene der sân
Mei messen yn 'e hân

Refrein :
Ik hie een man as tsien op'e rin
Ik hie een man as tsien op'e rin !

Ik bleaun stean ik rûn net fuort
Want myn broek wy dochs al skuord
Op 'e grûn lei een stik hout
Doe't se dat seagen krigen se 't benaud

Refrein :
Ik hie een man as tsien op'e rin
Ik hie een man as tsien op'e rin !

De earste man sleech ik op 'e snût
Syn ienichste tosk dy lei der ut
De oare seis rûnen doe hiel hurd
Nei Heit en Mem der wy 't beskut

Refrein :
Ik hie een man as tsien op'e rin
Ik hie een man as tsien op'e rin !

See also:

105
105.58
Kal Ho Naa Ho Its Time To Disco Lyrics
Manos de Topo Brumel Lyrics