F4 02. หว่อ ซื่อ เจิน เตอ เจิน เ Lyrics

ทิง ซวอ ก่าน ฉิง เย่า มั่น มั่น เล่ย จี
โหยว ปู้ เตอ ยร่าง หว่อ ฟ่าง ซื่อ เยริ่น ซิ่ง
เจิ่น เมอ หว่อ สวิน กุย เต้า จวี่
พิน เลอ มิ่ง ฟู่ ชู
หนี่ เหมย โหย่ว หุย อิ้ง
ทิง ซวอ ก่าน ฉิง หนัน เหมี่ยน ลี่ ปู้ ฉง ซิน
อี้ ปู้ อี้ ชวี เชวี่ย ปู้ เจี้ยน จง อิ่ง
หนี่ เก่ย เตอ เหยี่ยน เสิน ห่าว ปี่
ต้า เยร่อ เทียน หลี่ อี เต้า เหลิ่ง คง ชี่

* หว่อ ซื่อ เจิน เตอ เจิน เตอ เหิ่น อ้าย หนี่
อี่ เหวย ฟู่ ชู เลอ อี เชีย โจ้ว เฟย เตอ โหย่ว อี้ อี้
หนี่ เก่ย เตอ หนัน ถี
หว่อ ปู้ เฉิง เถา ปี้
เสย เจี้ยว หว่อ อี่ อ้าย หนี่ เฉิง ซิ่ง
จ่ง โหย่ว อี เทียน เข่อ อี่ ย่ง ลี่ จิ่น จิ่น เป้า จู้ หนี่
ปี้ จิ้ง จี้ ซวี่ เตอ ฮู ซี เหย่ เย่า โหย่ว อี เตี่ยน มู่ ตี้
อี เซิน เตอ ซาง ท่ง
เหว่ย ชวี เตอ เหิน จี
ไจ้ หนี่ ฝาง เป้ย เตอ เหยี่ยน จิง หลี่
โตว ซื่อ หลิง /

หนี่ ซวอ ก่าน ฉิง หนัน เหมี่ยน ลี่ ปู้ ฉง ซิน
อี้ ปู้ อี้ ชวี เชวี่ย ปู้ เจี้ยน จง อิ่ง
หนี่ เก่ย เตอ เหยี่ยน เสิน ห่าว ปี่
ต้า เยร่อ เทียน หลี่ อี เต้า เหลิ่ง คง ชี่

(ซ้ำ *)

หว่อ ซื่อ เจิน เตอ เจิน เตอ เหิ่น อ้าย หนี่
อี่ เหวย ฟู่ ชู เลอ อี เชีย โจ้ว เฟย เตอ โหย่ว อี้ อี้
อี เซิน เตอ ซาง ท่ง
เหว่ย ชวี เตอ เหิน จี
ไจ้ หนี่ ฝาง เป้ย เตอ เหยี่ยน จิง หลี่
โตว ซื่อ หลิง

See also:

108
108.7
Wisin y Yandel Pégate Lyrics
Giannis Tassios Tassios Giannis = Ena Fili Lyrics