จรัล มโนเพ็ชร บ้านป่าเมืองดอย Lyrics

ฮ่มใบไม้บัง สุขดังฝัน

ตะวันลับลงเหลี่ยมเขา

งามโต้งนา บ้านป่าเมืองเฮา

เมฆสีเทา ลอยเป็นกระบวน

เฮาสุขใจเหลือเมื่อข้าวออกรวงทอง

ยามเบิ่งตามอง แล้วม่วน

เฮาจ้วยกั๋นไถ เอ้า เฮาจ้วยกั๋นพรวน

เฮาบ่เกย เรรวนไปไกล

ม่วนงันแต้ ยามตะวันแลง

ยอดกว๋าวสีแดงสดใส

บนนภา นกก๋า บินฮ่อนไป

หันควันไฟ ลอยลู่ต๋ามลม

* ยามเมื่อเดือดฮ้อน เฮาจ้วยกั๋นแก้ไข

เฮาจ้วยกั๋นไป บ่าจ่ม

วันใดเป๋นวันศีล เข้าวัดร่วมอบรม

เฮามิใจ๋ ชื่นชมธรรมมา

สุขอย่างนี้ใผ๋จะมาเทียม

เฮาเปี่ยม ด้วยใจ๋ศรัทธา

สุขเพราะเฮาพวกเผ่าจาวนา

อยู่บ้านป่า เมืองดอย หมู่เฮา

..................

See also:

113
113.48
Stereo MC's Deep Down And Dirty (original version) Lyrics
Grupo GST Gran Sismo Tropi-ka´l Me duele estar solo Lyrics