Ost.รักใสๆหัวใจ 4 ดวง 02 Can't Help Fall In Love Lyrics

หนัน อี่ ว่าง จี้ ชู ชื่อ เจี้ยน หนี่
อี ซวง หมี เหริน เตอ เหยี่ยน จิง
ไจ้ หว่อ เหน่า ไห่ หลี่
หนี่ เตอ เซิน อิ่ง ฮุย ส่าน ปู้ ชวี่

* ว่อ หนี่ เตอ ซวง โส่ว
ก่าน เจวี๋ย หนี่ เตอ เวิน โหรว
เจิน เตอ โหย่ว เตี่ยน โท่ว ปู๋ กว้อ ชี่
หนี่ เตอ เทียน เจิน หว่อ เสี่ยง เจิน สี
คั่น เต้า หนี่ โซ่ว เหว่ย ชวี
หว่อ ฮุ่ย ซาง ซิน

** จือ พ่า หว่อ จื้อ จี่ ฮุ่ย อ้าย ซ่าง หนี่
ปู้ ก่าน ยร่าง จื้อ จี่ เค่า เตอ ไท่ จิ้น
พ่า หว่อ เหมย เสิน เมอ
เหนิง โก้ว เก่ย หนี่
อ้าย หนี่ เหย่ ซวี เย่า เหิ่น ต้า เตอ หย่ง ชี่

จือ พ่า หว่อ จื้อ จี่ ฮุ่ย อ้าย ซ่าง หนี่
เหย่ สวี่ โหย่ว เทียน ฮุ่ย ฉิง ปู้ จื้อ จิ้น
เสี่ยง เนี่ยน จือ ยร่าง จื้อ จี่ ขู่ เลอ จื้อ จี่
อ้าย ซ่าง หนี่ ซื่อ หว่อ ฉิง เฟย เตอ อี่ ***

(ซ้ำ * อีกรอบ)

เสิน เมอ เหยวียน อิน
หว่อ จิ้ง หยรัน โย่ว ฮุ่ย อวี้ เจี้ยน หนี่
หว่อ เจิน เตอ เจิน เตอ ปู้ เยวี่ยน อี้
จิ้ว เจ้อ ย่าง เซี่ยน ยรู่ อ้าย เตอ เซี่ยน จิ่ง

(ซ้ำ ** ถึง *** อีกรอบ)

See also:

113
113.64
Bức Tường Đường đến ngày vinh quang Lyrics
โอ๊ย โอ๊ย Lyrics