Cheung Tak Lan The Return of the Condor Heroes Lyrics

Who makes my heart moved, who in this life together would mutually love me
Love is forever holding strong, regret is like barrier
No fears this love not easily broken
Who makes my heart bitter more,
the image has departed in despair already in beginning
Who fears deep feelings, keep the heart within
love and hate binding indistinctly

Fate really has come, daring and challenging
No matters life or death, the feeling inside is like a fire in the heart
Who makes my heart so agonized, only to hope seeing each other again
Why such love in this world, love hate forever inseparable
No fears this love not easily broken

Thùy lệnh ngã tâm đa biến thiên, thùy cộng thử sanh tâm tương khiên
Tình nghĩa vĩnh kiên trì, Di hám diệc khã điên
Vị phạ thử tình dị đoạn
Thùy lệnh ngã tâm khổ não thiêm, Tiên sự vãng ảnh tương giao tiên
Thùy cụ phạ thâm tình, Thường lưu tại tâm điền
Hận ái tương triên mạc biện

Duyên phận dã chân đảo điên, Thừa thụ kỷ phiên khảo nghiệm
Vô luận ná triều sanh tử biệt, Tâm lý tình tự hỏa diệm
Thùy lệnh ngã tâm đa quải khiên, Duy vọng hữu triều hội tái kiến
Hà sự thế gian tình, Tình hận vĩnh tương liên
Vị phạ thử tình dị đoạn

See also:

114
114.88
metamorfosi violenti Lyrics
Poppa Roach Getting Away With Murder Lyrics