Thai Music Sabai Sabai Lyrics

sabai sabai
thuk jai ko khop kan pai
praok chan pen khon mai son arai
mai khei khid kuan jai khrai
sabai sabai
hak rau ja khop kan pai
chan kho phiang kwam rak le jingjai
mai khei tong karn arai
sabai sabai
leaw ther ko khong khaw jai
rau nan ja yu rian ru kan pai
cak thuk cak suk phiang nai
sabai sabai
me wan dai thi jai ther plian
mai hen ja pleak
mhea ru jak park wa khid cak jark chan pai
ko khong khaw jai wa ther tong pai
ko khong sia jai le khong sia dai
te ko yang sabai
hak ther ja thing kan pai
praok chan pen khon mai fheen jai khrai
ko khong lerk ra kan pai
bheebp sabai

See also:

114
114.116
Original Broadway Cast Dear God - Shug Lyrics
Original Broadway Cast What About Love? (Reprise) Lyrics