Tro Ve Cat Bui Lyrics

Sống trên đời này người giàu sang cũng như
người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ
trao

Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh, chức quyền cao sang
có nghĩa gì đâu...sao chắc bền lâu
như nước trôi qua cầu

Này lời hứa... Này thủy chung
này tình yêu...chót lưỡi đầu môi
cũng thế mà thôi
Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi
mất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi
trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta...mai này chóng phai

Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin người nhớ cho

See also:

117
117.75
Mc Mane Känni Ääliö Lyrics
Grup Yorum İnce Memed Lyrics