ˆ|ศด Believe Lyrics

t__le : Believe
Artist : Super Junior
Album : Super Junior 05

อุ ริ กา มัน นา เก เดวน นา รึล ชุก บค ฮา นึน อี บา มึน
ฮา นือ แรน ดา รี พยอ อิช โก บยอล ดือ ริน มี โซ ชิส โชย
คือ แด อึย มี โช กา ชี ยวอ ชี ชี อัน ฮกิล บา แร โย
ออน เช นา แฮง บก ฮัน นัล ดือ รี เกย ซก เดว กิล บิล มยอ

ฮึน ชา ชี แซ นึน บา มึน นา คือ แด กา ชา คู ตอ อิล รา
คือ แด เอ เก ชอน ฮวา รึล กอ รอ ทู ชอง อึล บู ริน ดา แฮ โด
ซา ซิล นา อึย มา อือ มึน คือ รอน เก อา นี รัน กอล
อัล คือ อิช นา โย ทา อัล คือ โด โม รึน เช ฮา นึน กอน กา โย

ฮิม ดึน อิล อี อิช ทา แฮ โด คือ แด มก โซ ริล
ชัม ซี รา โท ทึด เก ดึน ทา มยอน นัน ทา อิช โก อู ซึล ซู อิช โชย

คือ แด รึล มัน นัล ซู อิช ออช ทอน กอน แฮง อุ นี โชย
กยอ เท มัน อิ ชอ โท อู ซึล ซู อิช เก มัน ดือ นี กา โย
คือ แด กา ชอ มอล รี อี ชอ โด ชา ชิล ซู อี ซอ โด
แน อา เน คือ แด กา อี โซ รึล ชิช โก อี ซือ นี คา

โอ แรน ซี กัน ฮือ รือ มยอน ทา ทุล ซู โด อิช โชย
คือ รอน นัล ดือ รี อน แด โด บยอน ฮา ชี อา ฮนึล เก โย

ยัค ซค แฮ โย ฮา นือ รา แร แมง เซ ฮัล เก โย
ดัล บิ ชา แร กี โด ฮัล เก โย คือ แดล อุล รี ชี อัน ฮนึน ทา โก

อุ ริ กา มัน นา เก เดวน นา รึล ชุก บค ฮา นึน อี บา มึน
ฮา นือ แรน ดา รี พยอ อิช โก บยอล ดือ ริน มี โซ ชิส โชย
คือ แด อึย มี โช กา ชี ยวอ ชี ชี อัน ฮกิล บา แร โย
ออน เช นา แฮง บก ฮัน นัล ดือ รี เกย ซก เดว กิล บิล มยอ

มอน ฮึซ นัล ออน เชน กา ชี ชี โก ฮี มี ดึล ทา แฮ โด
แฮง บค ฮา โด อา รึม ดา วอช ดอน ชู ออ กึล ชี ออก แฮ โย
ซา โร อึ ยฮวา วอ เน มิ ดือ มึล ซิม โก แฮง บค คึล พี วอ
มา อือ มึย ยอล เซว รึล นอ เอ เก ชอน แฮ ชุล เท นี กา

See also:

119
119.1
The Mighty Boosh Electro Lyrics
GÊNESIS I Know What I Like (In Your .. Lyrics