A-Mei I Don't Care About Him (Japanese) Lyrics

ji now no ka
anata toh to wakareta korto
jze you ka te, yi te moh
shi shem dakimochi
ichiteru
yum meh ni mo te kok ki nin mo
harta ni moh
anata ka mi chiru

anatawa doh ko ni yi nom no
doh nah ne sha ka shi e mo
oh tor de na e

tor meh ne watashiwa ah mah sugita
imanada watashiwo
yew tu shi tekule ruyo
tor meh ne anata ni art te yokata
kokoto komete
shigawo seni nate
tu shi neh

shing ji ruyo
anata ka sugi nah noh ni
ichi mate mo
rose seh teda te na e yor

wowo e teru
kao u ni moh ko e ni mo
yasashi sawo
sumete wowo e ru

anatawa doh ko ni yi tu noh wo
doh nah ne sha ka shi e mo
oh tor de na

yo neneh watashiwa ah mah sugita
imanada watashiwo
yew tu shi tekule ruyo
tor meh ne anata ni art te yokata
kokoto komete
shigawo seni nate
ho shi neh

ko neneh watashiwa ah mah sugita
imanada watashiwo
yew tu shi tekule ruyo
tor meh ne anata ni art te yokata
kokoto komete
shigawo seni nate
ho shi neh

yo neneh watashiwa ah mah sugita
imanada watashiwo
yew tu shi tekule ruyo
tor meh ne anata ni art te yokata
kokoto komete
shigawo seni nate
ho shi neh

See also:

120
120.4
Peak พีค ครั้งหนึ่งในชีวิต Lyrics
Crosby Stills & Nash Barrel Of Pain (Half-Life) Lyrics