จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชชานนท์ น้อยไจยา Lyrics

ปวงดอกไม้ เบ่งบานสลอน ..... ฝูงภมร ภู่เผิ้งสอดไซร้
ดอกพิกุล ของเปิ้นต้นใต้ .... .ลมปั๊ดไม้ มาสู่บ้านตู๋
ฮู้แน่ซัด เข้าสอดสองหู ..... ว่าสีจ๊มปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง....
เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิง ..... ลำกิ่งเนิ้ง ต๋ายโก้นตวยแนว
ดอกพิกุล ก่คือดอกแก้ว ..... ไปเป๋นหองเปิ้น แล้วเหนอ

แต๋มเก๊าเนิ้ง กิ่งมันบ่ถอน ..... บ่ไหวคลอนเฟือน เตี้ยงมั่นแต้เล่า
ต๋ามก๊ำลม เปิ้นปั๊ดออกเข้า ..... มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน
กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน ..... บ่เหมือนลมเจย รำเพยก่จะนั้น ....
ใจ๋คำญิง นี้หนิมเตี้ยงมั่น ..... บ่เป๋นหองเปิ้น .. คนใด
ยังเป๋นกระจก แว่นแก้วเงาใส ..... บ่ไหวคลอนเหงี่ยง จ้ายเหนอ...

ตั๋วปี้น้อย จักขอถาม .....
ต๋ามกำลม เปิ้นมาเล่าอู้ ..... ว่านายมีจู๊ บ้านวังสิงห์คำ
ฝ่ายตางปู๊น เปิ้นมาใส่ผะจ๋ำ ..... บ้านวังสิงห์คำ เปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว ....
ตางฝ่ายปั้นตั๋ว น้องนางแว่นแก้ว ..... ก่ตกลงแล้ว บ่ไจ้กาหา
เปิ้นจะกิ๋นแขก แต่งก๋านก่วิวาห์ ..... เมื่อใดจา ปี้น้อยไข้ฮู้เก๊า....
ส่วนใจยา บ่สมเปิ้งเจ้า ..... เพราะเขียมเข้าของ .. เงินทอง
ฝ่ายตางนาย บ่หมายเกี่ยวข้อง ..... มาละหมองต่ำ ต้อยเหนอ

ตั๋วน้องนี้ บ่ล้าไหลหลง ..... ก๋านตกลง ก่ยังบ่แล้ว
จึงเจิญตั๋ว ปี้มาห้วยแก้ว ..... เพราะไข้ฮู้ กำฟู่กำจ๋า
จึ่งเจิญน้อย ปี้มาเปิกษา ..... จะว่าใดจา ตั๋วน้องก่ไข้ฮู้....
ก๋านตี้มาฟู่อู้ ..... จะเอาเป๋นจู๊ กาว่าเอาเป๋นเมีย
หรือจักลบล้าง ลืมลายหน่ายเสีย ..... บ่เอาเป๋นเมีย
หรือจักทิ้งเสียแล้ว ....
หรือเอาเป๋น เมียนางจ๊างแก้ว ..... อยู่เป๋นกู้ข้าง เตียมคิง
ขอบอกนาย หื้อแน่ใจ๋จริง ..... บ่อำพรางนาถ น้องเหนอ

บ่จุ๊หลอกน้อง หื้อหม่นหมองหมาง ..... บ่ล่อลวงพราง แม่นางฮ้างแคว
ปี้หมายเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว ..... บ่หื้อคลาดแคล้ว เรื่องกำสีเนห์
หลอนแก้วน้อง ใจ๋ยังบ่เหว ..... เตี้ยงสมคะเน เหมือนปี้กึ๊ดเล่า ....
หลอนปี้จุ๊ ก่ยังล่ายเจ้า ..... ขอหื้อฟ้าผ่า หัวแม่เมียต๋าย
ลูกแม่ญิง อู้เล่นก่บ่ดาย ..... ลูกป้อจาย อู้แต้ก่บ่ฟัง....
หลอนนายต๋าย ไปเป๋นไก่ตั้ง ..... ปี้น้อยจักต๋าย เป๋นพืน
ฟู่บ่ถูก วันพูกก่บ่ขืน ..... ฟู่มะคืน ตึงบ่ขืนเมื่อเจ๊า ....
ก๋านฮักกั๋น หองข้าตึงเจ้า ..... เผียบเหมือนเหล้า .. กับปาง
ปากกำได ปี้ก็ตึงอ้าง ..... บ่ใจ้จ๋างจาก น้องเหนอ

หลอนว่าแต้ เหมือนดังกำจ๋า ..... น้องขอสัญญา กับตั๋วปี้น้อย
บ่ขอฮักไผ ซักเต้าเกิ่งก้อย ..... ขอฮักปี้น้อย ใจยานี้ก่คนเดว
คนอื่นนับร้อย ตึงบ่แลบ่เหลว ..... จะขอฮักเดวจายเดว ก่เต้านี้....
หลอนว่าน้องจุ๊ หรือสัปปะหลี้ ..... ขอหื้อฟ้าผ่า หัวป้อผัวต๋าย
ลูกแม่ญิง บ่ไจ้ว่าบ่ดาย ..... ลูกป้อจาย ขี้จุ๊ก่แต้ๆ ....
กิ๋นก่ยังตึ้งแก้ สะเรียมยำใส่แย้ ..... บะเขือแจ้ยำใส่เตา
ก่อนปี้น้อยใจ๋ยา ฮักแต้ข้าเจ้า ..... ก็ยินดีจิ่ม แต้เน้อ

See also:

120
120.86
Justin(e) Les horizontales Lyrics
陳小春 打情罵悄 Lyrics