Jay Chow Track 15 Lyrics

ni tek lei kuang
rou ruo chong pai sang
chan pai tek yue wan wan kou chu kuo w___
yue tai man chang ... ning chie chen me suang
she sui chai ke luo san ping leng tek chie wuang
yu ching ching than ... chu hong sek the chuang
wuo yi sheng chai che sang ... pei fong chui lan
mong chai yien fang ... hua chen yu li sang
sui fong pial san ni tek muo yiang

chue kua chan man ti sang ni ye shiau rong yi fan huang
hua ro ren tuan chang ... wuo shing she ching ching tan
pei fong ran yie wei yang ni tek ying che chien pu tuan
chiew liew wuo ku tan chai wu mien shen sang

hua 1 sang wan piaw luo le chan lan
piaw shie tek she tau sang ming yun pu kan
shou muo tu chang ... chiew sing chai liang pan
pang ni sang pu liau ai yi pei che yau huang
shui tek chiang san ... pa ti shen kuang luan
wuo yi sheng tek rong chuang ... hu shiaw chan chang
tian wei wei liang ... ni ching shen te tan
ni yie chou chang ... lu che wei luan

chue kua chan man ti sang ni ye shiau rong yi fan huang
hua ro ren tuan chang ... wuo shing she ching ching tan
pei fong ran yie wei yang ni tek ying che chien pu tuan
chiew liew wuo ku tan chai wu mien shen sang

See also:

122
122.62
Γιάννα Τερζή Που και που Lyrics
The Kagas Manuel Ascodás Lyrics