ilocano ARAK Lyrics

naulpit a dawwel ti ingsangbay mo kanyak
isu ti sinurot mo saan ketdin a tay siak
naunday a panawen a nag sangsangitak
nagrigat nga iliwliwa panangpasakit mo kanyak

iti kaawan mo awan serserbi daytoy biag
ginugor kot oras a nagimon iti arak
ta no mabartekak sika tay malipatak
ngem no mausawanak sika manen tay awagak

nagpas-ang biag ko ti inted mo ah kalak amak
ta pakaragsakam unay no masaktanak
di mo pinanunot ti anpaay ko nga ayat
insukat nak ti sabali
ket siyak tay inka inwaksi

See also:

122
122.124
Madonna Candy Shop (DirtyHands Candy Cane 12'' with Intro) Lyrics
Вирус Счастье Lyrics