't Merretkoer Iech höb diech weer gevoonde (1999) Lyrics

Refrein:
lech hob diech weer gevoonde, dat is e gelök.
Want diech höbs de duite en iech voont d'ch trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein.
lech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetrein.

lech wouw 'ns lekker danse en mèt diech de vloer op goon.
Obbins, dao woort jech aofgetik en diech lees miech dao stoon.
De woors door iemes mètgesleip, iech zaog d'ch al gaw neet mie !
Wat moos iech goon beginne, zoonder duite noondepie !!

lech leep nao 't buffèt en iech bestelde: sjoes haafum.
Toen moos jech 't betaole en iech dreijde m'ch gaw um.
Iech kos 't neet geluive, mer de waors weer op de luip.
Mer keend es iech d'ch vin, daan lègk iech d'ch in 'n knuip !!

See also:

45
45.110
החלונות הגבוהים חיל של שוקולד Lyrics
Ry Cooder Why Don't You Try Me Lyrics