สารคดีวัดฉลอง Lyrics

ประวัติวัดฉลอง (วัดไชธาราราม)

เรียกได้ว่า เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง ของชาวภูเก็ตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เข้าใจกันว่า สร้างหลังจากเมืองถลางพ่ายแพ้ศึกพม่าเมื่อ พ.ศ. 2352 ต้นสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงเทพมหานคร ทำให้ชาวถลางหนีกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ส่วนหนึ่งได้ไปตั้งชุมชนย่อยในพื้นที่ตำบลแลองในปัจจุบัน และเรียกชุมชนตัวเองว่า ชุมชนชาวถลาง และได้ทำการสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา และศูนย์กลางการบำเพ็ญกุศล และเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาเล่าเรียนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งพื้นที่ของวัดที่สร้างขึ้นในตอนนั้นอยุ่ทางตอนเหนือของวัดฉลองในปัจจุบัน และพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นที่พึ่งแห่งชาวถลางผู้พ่ายศึก คือ พ่อท่านเฒ่า ที่ชาวบ้านขนานนาม และนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาส นั่นคือ ประวัติการเริ่มต้นของวัดฉลอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสำคัญของวัดฉลองต่อผู้คนในจังหวัดภูเก็ต มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบัน

See also:

117
117.96
Donots All We Are Lyrics
Big Bang อา มู รอด จี อัน นึน ชอก / Pretending to be Unconcernd (T.O.P Solo) Lyrics