Big Bang อา มู รอด จี อัน นึน ชอก / Pretending to be Unconcernd (T.O.P Solo) Lyrics

Yo.. This is the song For ma X-girlfriend.. aight?
I promise I ain't gonna hold out shorty
I'ma give it all to you
bust it

Hook]
อา มู รอด จี อัน นึน ชอก
อุด ซอ ยา ฮา นา โย
นา อา มู รอด จี อัน นึน ชอก
ฮา รู กา จี นา กา เน โย OhOh-

verse1]
คือ เด ยา โอ เรน มาน เน จอน ฮวาน คอล ออบ โจว คือ นยาง มี อัน เฮ
อี มัล ฮา โด ชิพ พอ ซอ จอน ฮวา เฮ ซอ ดอ มี อัน เฮ
ชล จิก ฮี ฮัล มัล อึน ออบ นึน เด ฮอด โซ รี เฮ โย
คือ เด นึน ชัล ซัล โก อิด นึน จี กา กุง กึม เฮ ซอ
ยง กอน อึน แว มุด โจว?
"โต ซุล ฮัน จัน เฮด กุน โย " ฮัน มา ดี กา ซิล ลอ มอล จอง ฮัน ชอก เฮ เอ ซอ
ยอก จี โร มัน ดึน แย กิด กอ รี เอ
ซู ฮวา กี เอ นอน อา มู มัล อัน นึน บอง ออ รี
กู กยอ จิน ชา จน ซิม มี มวอ จุง โย เฮด นึน จี
(นอ เอ เก ดัล รยอ กา โก ชิพ พึน เด อา จิก โด)
นัน อี รี โด ฮิม มี ดอน เด Cool ฮัน ชอก ฮา รยอ อา มู รอด จี อัน อึน ชอด อึน เฮ
(มี รยอน อึน บอ ริน ซู อิด ดา มยอน ยา มี อุม อึล ตอล ชิล ซู มัน อิด ดา มยอน ยา)
Ma dear นอ ปุน นี รัน กอด อึน ลา นี
ดวี นึด อึน ฮู เก ดัล ลัด ซอ I'm Sorry Ma boo

Hook]
อา มู รอด จี อัน อึน ชอก
อุด ซอ ยา ฮา นา โย
นา อา มู รอด จี อัน อึน ชอก
ฮา รู กา จี นา กา เน โย OhOh-

อา มู รอด จี โด อัน อึน ชอก
อา มู อิล ออบ ดา นึน ชอก
จี วอ โบ นึน นอ อี ฮึน จอก
อิก ซก เฮ จยอ คา เน โย OhOh--

verse2]
I need U Come back
ซล จิก ฮี มัล ฮา โก ชิพ จี มาน
มัม มี มู กอบ เน
Fallin นอน ออ ดี huh!
ชอด เด อี ทือ จอล เด อิด จี มด เท
(แว?) ดัล รยอก เอน อา จิก พโย ซี ดเวน นอ อี birthday
oh no i don't believe
นา อี อุด ซึม มี ซอ กึล พอ จยอด เด ซา ราม ดึล ลี
มา จู ชิน ดึด ฮัน ชิด กึน ฮา เก นือ เก จี ดอน ซา อี,
บัม เซน จอน ฮวา คือ เดน มวอน ฮัน มัล ลี คือ รี โด มัน อัด ดอก กา
คือ เร นอน ออ ตอ ฮา นี มัน นี นา มัม เม กอล รยอ มด จี คิน ยาก ซก กี อา จิก คา จี
กอก จอง โด ดเวน มัน นี คือ เด โด นา ชอ รอม พัม เซ อุล คา ดอ มี อัน ฮัน เด
นอน มัล เฮด ชัล ลา เน เก นอ มู เฮ มุน เจ กา มวอน เด? นัน อ าจิก ซอ ทุน เด
คือ เร พา โบ คัท อึน ดวี นึด อึน ฮู ฮวี (where u at) นอ กา บอ รี มยนอ นัน ออ ตอก เฮ

Hook]
อา มู รอด จี อัน อึน ชอก
อุด ซอ ยา ฮา นา โย
นา อา มู รอด จี อัน อึน ชอก
ฮา รู กา จี นา กา เน โย OhOh-

อา มู รอด จี โด อัน อึน ชอก
อา มู อิล ออบ ดา นึน ชอก
จี วอ โบ นึน นอ อี ฮึน จอก
อิก ซก เฮ จยอ คา เน โย OhOh--

คือ เด โด ดา รึน นัม จา วา ดา รึล เก ออบ ซอด โจว
เว เน เก อี เจ วา ตัน โซ รี เฮ โย
นอ อี มี เร กา ดอ จุง โย เฮด จัล ลา โย woo (ชา รา รี คอ จิด มาล เจง อี รา โก มัล เฮ โย)
นอ วอน ฮา นึน เด โร เฮด จัล นา โต เว โย อี เจ วา ซอ มอล
มัล ฮา นึน จี เน กา นา ปือ จี
ชา รา รี คอ จิด มาล เจง อี รา โก มัล เฮ
ชา รา รี มด ดึล อึน ชอก ฮา โก คึน นึล เก โย

Bridge]
นอ นึน มล รา โย มัน นี โก มิน เฮ พัม เซ อุน มัล
คือ เดล อุล รี มยอ นา i say "Good bye"
นา นึน มล รา มัน นี โก มิน เฮ พัม เซ อุน มัล
อี โน เรน เน อา พึม เม พัน โด อัน เดว UhUhUh *2

See also:

117
117.96
สารคดีวัดฉลอง Lyrics
11. THANK GOD I FOUND YOU MARIAH CAREY Lyrics